MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG VỚI GIÁO HỘI ĐAU KHỔ “THANH LUYỆN” LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN Mt 5,1-12a. MẦU NHIỆM CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG 1)