Chuyên mục: Chủ Đề

Sám Hối và Tin

Đoàn Khôi msc “Thời gian đã viên mãn, Nước Trời đã gần kề. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mác-cô chương 1, câu 15).
Read More