Tên Vai trò Phone Email
Lm. Nguyễn Hữu Quảng Linh Mục Chủ Nhiệm 0412 560 445 quangsdb@yahoo.com
Trần Vũ Trụ Chủ Bút tbnguyet@yahoo.com
Chị Vũ Hồng Cẩm Ban Tài Chánh 0420 332 886 Melbourne, Victoria, Australia
Chị Vũ Thị Vi Ban Tài Chánh – Sydney NSW, Australia
Lê Hải Ban Kỹ Thuật 0432 318 687 hailele@gmail.com
Sr. Nguyễn Thùy Linh FMA Tổng Thư Ký
Hà Trí Tri Đại Diện Quảng Cáo 0417 248 397 Sydney, Australia
Hà Thị Kim Ly Đại Diện Quảng Cáo 0414 534 776 Sydney, Australia
Br. Thuy Nguyen Webmaster