Những Nét Đại Cương (1981-2010) Vào cuối năm 1976, người tỵ nạn Việt Nam bắt đầu đặt chân lên Tây Úc với một con số thưa thớt. Đến