Nước Mắt Chiều Canvê Sáng tác: mân Côi Trình Bày: Thùy Loan https://www.youtube.com/watch?v=ef54N7UDHw4&list=PLHE2eA-_udTg8Tgo547DBTr0Ea9zsDkRc Chặng thứ Mười Ba: Đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá – Tình yêu mạnh