Tiến sĩ TRẦN AN BÀI Tiếp Theo Ngày 21 tháng 12 Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN THI Linh mục (1763 – 1839) Lý hình cõng tử tội. Trên đường ra pháp trừơng, từ