Tháng: Tháng Mười 2017

Ném Đá

Đoàn Khôi msc Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.
Read More