NHỮNG VỊ TRUYỀN GIÁO ANH DŨNG CỦA ĐỨC KI-TÔ (c. 258?) Vị thánh tay cầm đầu mình đó chính là thánh Điônêsiô (Tức thánh Đenis) Điều đầu tiên