GIOAN LEONARĐI – Mục tử nhân lành của Chúa (1541? – 1609) “Tôi có mỗi một thân, một mình thôi! Tại sao tôi lại phải làm một cái