MẪU GƯƠNG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN KI-TÔ GIÁO (1837-1910)   Chia đôi mọi sự Chân Phước Mi-ca-en Rua, Đấng Kế vị đầu tiên của Don Bosco Micaen Rua