ÔNG THÁNH HAY ĐI TẶNG QUÀ CHO CÁC TRẺ NGHÈO (c. 350?) Việc thiếu những dữ kiện “xác thực” của lịch sử không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng