Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn TNTT Victoria Melbourne, 24/2/2019. 12 giờ trưa ngày chúa nhật 24/2/2019, tại Thánh Đường Giáo xứ Holy Eucharist, Tây Melbourne, Liên Đoàn