Tháng: Tháng Tư 2019

Sám Hối và Tin

Đoàn Khôi msc “Thời gian đã viên mãn, Nước Trời đã gần kề. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mác-cô chương 1, câu 15).
Read More