Danh mục: Giới thiệu

CHÚC MỪNG CHỊU CHỨC

TÂN LINH MỤC BERNAD NGUYỄN TOÀN            Do Đức Tổng Giám Mục Denis J. Hart, Tgm Melbourne               Lúc 10Am Ngày 9/9/2017            Tại Nhà Thờ Chính Tòa
Read More