Địa Chỉ:  715 SYDNEY RD. BRUNSWICK, VIC 3056 ____ Fax: (03) 9386-3326 ____ Chủ Nhiệm: Rev. Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB. (Chief-editor) Mobile: 0412 560 445 Email: quangsdb@yahoo.com