Danh mục: Sinh hoạt Adelaide

Hình Ảnh Sinh Hoạt Nam Úc

CĐCGVN/Nam Uc Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng Ngày Hội Ngộ, ngày 20/09/2015 : http://conggiaonamuc.org.au/images/2015/hoi%20ngo%202015/index.htm Hình Sinh Hoạt chung Nam Úc: http://conggiaonamuc.org.au/hinh_sinh_hoat.html
Read More