Bài viết do Margie Mason, AP – Chúa Nhật 8 tháng 8, 2010 Kẻ thù cũ của nhau trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Việt Nam bây