Chúa Kitô Là Vua – thơ

Chúa Kitô, một vị vua nhân nghĩa
Ngài đã hy sinh, chết cho con người
Thập giá chiến thắng, vị vua muôn đời
Ngài là vua muôn vua, vua chính trực

Trên trời dưới đất, Satan hỏa ngục
Bái phục Thiên Chúa, là vua công bình
Ngài là Đấng đầy quyền năng, công minh
Vị vua khó nghèo, giàu lòng thương xót

Thương trần thế, Ngài đến để cứu vớt
Yêu nhân loại, Ngài rao giảng Nước Trời
Tình yêu Thiên Chúa, sao quá cao vời?
Vì yêu quá đỗi, trao cả mạng sống

Ôi Thiên Chúa! là vua của sự sống
Ngài là vua, vua của các linh hồn
Ai tin tưởng, sẽ được sự sống tồn
Phó thác, sẽ được sự sống vĩnh cữu.

Hạt Bụi Tường Linh