CHÚC MỪNG CHỊU CHỨC

TÂN LINH MỤC BERNAD NGUYỄN TOÀN

           Do Đức Tổng Giám Mục Denis J. Hart, Tgm Melbourne

              Lúc 10Am Ngày 9/9/2017

           Tại Nhà Thờ Chính Tòa St Patrick’s—Melbourne

TÂN PHÓ TẾ PAUL NGUYỄN HIỆP

Do Đức Giám Mục Patrick O’regan, Gm Giáo Phận Sale

Lúc 11 Am Ngày 2/9/2017

Tại Nhà Thờ Chính Tòa St Mary’s 47 Foster St. Sale

CẦU CHÚC QUÍ TÂN CHỨC NHIỀU HỒNG ÂN CHÚA

VÀ THÀNH CÔNG TRONG SỨ MỆNH CHÚA TRAO

BAN TUYÊN ÚY & CĐCGVN MELBOURNE