Con Đi Tìm Thầy Ở Đâu?

Phỏng theo Tin Mừng Thánh Mathêu

(Mt 25:31-45)

Thày Chí Thánh:

Con vẫn nói: con yêu người mến Chúa!

Con nghĩ xem: con mến Chúa thế nào?

Nói yêu người: con đối xử ra sao?

Con có nhớ: bao lần con nói dối?

Thày tù tội, mà con không đoái tới!

Thày đói nghèo, mà con chẳng cho ăn!

Thày yếu đau, mà con chẳng đến thăm!

Thày rách rưới, mà con không cho mặc!

Người Tín Hữu:

Có ai biết:  Thày ở trong tù ngục?

Có ai nhìn: Thày đói khát bao giờ?

Có ai nghe: Thày đau yếu bơ vơ?

Có ai gặp:   Thày nghèo nàn rách rưới?

Thày tù tội: con sẽ luôn thăm hỏi

Thày đói nghèo: con tiếp đón vào nhà

Thày yếu đau: con chăm sóc mặn mà

Thày rách rưới: con xin nhường áo mặc Thày Chí Thánh:

Thày hiện diện trong nhà tù bệ rạc!

Thày hiện thân nơi người đói nhọc nhằn!

Thày ở bên người đau yếu khó khăn!

Thày hiện hữu trong người nghèo rách rưới!

Thày đỡ tủi, khi con thăm tù tội!

Thày no lòng, khi người đói có  ăn!

Thày bớt buồn, khi người bệnh được thăm!

Thày ấm áp, khi con nhường áo mặc!

Người Tín Hữu:

Ôi lậy Chúa! đức tin con lầm lạc!

Con quên rằng Chúa ở khắp mọi nơi,

Trong muôn vật và ở giữa muôn người.

Thế mà con coi thường chẳng biết đến!

Con xin Chúa, ban ơn tin cậy mến!

Để con nhìn Chúa ở khắp mọi nơi, Để con tin Chúa ở với mọi người,

Để mến Chúa yêu người như Chúa dậy.

Nam Nguyên