Dấu Chân Trên Cát

 

Dấu Chân Trên Cát

Một đêm kia tôi mơ thấy tôi đang đi dạo

bước dọc theo bờ biển cùng với Chúa

và trên trời phản chiếu những hình ảnh cuộc đời tôi

Mỗi hình ảnh tôi đều chú ý tới những dấu chân trên cát

Ðôi lúc in rõ hai cặp dấu chân

có những lúc chỉ có một cặp mà thôi

Ðiều này làm khó chịu vì tôi để ý thấy

trong những lúc cuộc đời tôi đang xuống dốc

bởi những khổ đau thất vọng và lo lắng

Tôi nhìn thấy chỉ có một cặp dấu chân

Bởi vậy tôi nói với Chúa “Lạy Chúa, Ngài đã hứa với con

rằng nếu con đi theo Ngài

thì Ngài sẽ đi bên con luôn mãi

Nhưng con cảm thấy trong những lúc khó khăn nhất

của cuộc đời con, thì chỉ có

một cặp dấu chân in trên cát mà thôi.

Tại sao trong những lúc con cần Chúa nhất

Ngài lại không ở đây với con?”

Chúa trả lời,

“Những lúc con nhìn thấy chỉ có một cặp dấu chân

đó chính là những lúc Ta đang mang con trên vai.”

THE FOOTPRINTS

One night I dreamed I was walking

Along the beach with the Lord.

Many scenes from my life flashed across the sky.

In each scene I noticed footprints in the sand.

Sometimes there were two sets of footprints.

Other times there were one set of footprints.

This bothered me because I noticed that

During the low periods of my life when I was

Suffering from anguish, sorrow, or defeat,

I could see only one set of footprints,

So I said to the Lord, “You promised me,

Lord, that if I followed You,

You would walk with me always.

But I noticed that during the most trying periods

Of my life there have only been

One set of prints in the sand.

Why, When I have needed You most,

You have not been there for me?”

The Lord replied,

“The times when you have seen only one set of footprints

Is when I carried you.”

By Mary Stevenson

(Born 11/08/1922 Died 1/06/1999)