Nguyên Trang

Full Page

 

1/2 Trang

1/2 Page

 

1/4 Trang

1/4 Page

 

3 Tháng Bớt

3 Months Discount

 

6 Tháng Bớt

6 Months Discount

 

12 Tháng Bớt

12 Months Discount

 

Bìa Cuối Màu

Color Cover P4

 

$250 $200 N/A 10% %15 %25
Bìa 3

Cover P3

 

$200 $150 $80 10% %15 %25
Bìa Trong

Inside Page

 

$150 $100 $55 10% %15 %25

 


 Địa chỉ (Address)
Đăng quảng cáo (Place an ad) 

năm (year)

Trả tiền bằng (paid by)

 

Địa chỉ (Address): Dan Chua Magazine, PO Box 268, Flemington, Australia, Vic 3031

 

Direct bank transfer:
Bank: National Australia Bank
Account name: Dan Chua
Account number: 666711925
BSB: 083373