Giờ Chầu mỗi thứ Bẩy hàng tuần và ngày 13 mỗi tháng – giờ gia đình đến tạ

Cũng trong ân sủng của Năm Thánh, cộng đồng chúng con có chương trình Chầu Thánh Thể mỗi trưa thứ Bẩy từ 03.00 đến 05.00 giờ chiều thay phiên nhau giữa các giáo họ, đoàn thể, phòng trào và ban ngành kể cả ban trật tự và bản cắt cỏ cũng như ban ẩm thực. Tất cả đều được mời gọi và lãnh trách nhiệm hướng dẫn chương trình trong giờ Chầu mỗi tuần.
 
Ngoài ra, cứ mỗi tháng vào ngày 13 cộng đồng còn có buổi gia đình đến tạ Chầu Thánh Thể và Thánh lễ được bắt đầu từ sáng đến 12.00 trưa. Trong tháng vừa qua ngày 13 tuy là ngày thứ Tư trong tuần nhưng số người tham dự thật đông đủ đã nói lên nỗi lòng thao thức đến với Chúa qua Mẹ Maria để dâng gia đình, dâng cộng đồng và dâng chính mỗi người trong ân sủng của năm Thánh này. Xin Chúa tiếp tục mời gọi mỗi người chúng con đến với Chúa để kín múc ân sủng của Năm Thánh mà Giáo hội đã ban tặng hầu giúp mỗi người, mỗi gia đình cũng như đoàn thể, giáo họ được thăng tiến mãi trong hành trình đức tin của cả Cộng đồng chúng con.