Hạn chế ô nhiễm – chuyện cười

Giảng bài học về rừng, giáo viên hỏi học sinh:

– Để không phải hít thở thường xuyên nguồn không khí ngày càng ô nhiễm do nạn phá rừng thì theo em người ta phải động viên mọi người làm gì?

– Dạ, ta nên khuyên mọi người hạn chết hít thở ạ!