Hồn con reo vui

Trầm Thiên Thu

Xin Vua Trời ngự đến

Phá tan nỗi u buồn

Xin ban thêm sức mạnh

Vượt mưu ác trần gian

Tuy hồn con bất xứng

Không đáng Chúa đến thăm

Nhưng tin Chúa nhân hậu

Thứ tha mọi lỗi lầm

Như nai rừng tìm suối

Uống nước trong, trăng vàng

Hồn con khao khát Chúa

Để uống nước bình an

Trên con đường trần thế

Bao sóng gió bão bùng

Con nhờ Mình Máu Chúa

Vững bước về Thiên Đàng

Con hòa tan trong Chúa

Cảm nghiệm Chúa từ nhân

Thiết tha mến tin Chúa

Và mến yêu tha nhân

Có khi con hèn yếu

Đời tội lỗi đơn buồn

Xin Ngài thương hướng dẫn

Giúp sám hối thành tâm

Khi nhận lãnh Thánh Thể

Nguồn dinh dưỡng tâm hồn

Xin giúp con can đảm

Khước từ mọi phù vân

Xin cảm tạ Thiên Chúa

Thương ban những Hồng ân

Xin giúp con trung tín

Sống vì Chúa nhiệt tâm

Được rước Mình Máu Chúa

Hồn hạnh phúc reo vui

Đừng để con xa Chúa

Dù chỉ một thoáng thôi!