Hợp Thức Hóa Hôn Nhân Đồng Tính

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE

Administration: 95 Mt Alexander Road, Flemington Vic 3031

Telephone: 0412 715 656 – 0418 926 986

www.vietcatholicmelbourne.org.au

ABN 74 690 227 579

Melbourne, 15/09/2017

Kính thưa quý cha và toà n thể anh chị em thân mế n,

Trong thờ i gian gần đây, vấn đề Hôn Nhân Đồng Tính (HNĐT) đã gió ng lên một cá ch sôi động trong xã hội Úc. Cá c nhóm thuận chiề u vớ i vấn đê ̀ nà y đã tranh luận va ̀đò i hỏ i Chính Phủ Liên Bang phả i đối đá p va ̀ đưa ra phương cá ch hợ p thứ c hoá HNĐT.  Họ xin Chính Phủ cứ u xét và cho phép Quốc Hội “bỏ phiế u lương tâm” để chấp thuận cho HNĐT đượ c chính thứ c công nhận theo pháp luật. Tuy nhiên, Chính Phủ đã không chấp nhận phương pha p ná ̀ y và và o đầu Thá ng Ta m v́ ừ a qua đã quyế t định du ng p̀ hương cá ch “ Trưng Cầu Dân Ý ” qua cách bỏ phiê ́u bưu điê n vạ cà c phiế ́u na y ̀ đa ̃đượ c gởi ra cho toa n dân cà ́ ch đây ba nga y – ngà̀ y 12/09, và đế n nay chắc đa số giá o dân đã nhận đượ c phiế u nà y.

Xin quý cha hướ ng dẫn giá o dân bo phiể ́u theo “nề n tả ng, lập trườ ng và giá o huấn” củ a Giá o Hội Công Giá o chú ng ta. Xin tó m tắt đó là :

“Hôn nhân là mộ t sự  kế t hợ p tương trợ  giữ a mộ t ngườ i nam và mộ t ngườ i nữ ; do chính bả n chất tự nhiên củ a hôn nhân nà y mà mang lạ i điề u tố t là nh cho phố i ngẫu/phu thê; cho sự  sinh sả n và dưỡ ng du c con cạ ́ i”. Bở i vì có   sự  khá c biệ t giớ i tính trong hôn nhân nà y, cho nên hai ngườ i mớ i trở  nên ‘mộ t xương mộ t thit’ mộ ̣ t cá ch trọn vẹn, và con cá i đượ c sinh ra và nuôi dưỡ ng trở  thà nh tình yêu cụ thể va ̀ đích thự c củ a cả hai ngườ i cha va ǹ gườ i mẹ.

Mặc dầu chú ng ta đang sống trong một xã hội tự do, văn minh, khá tốt đẹp, đa dạng, đa văn hoá và đa tôn giáo, nhưng Giá o Hội Mẹ luôn ướ c mong con cá i củ a mình lắng nghe và giữ  vữ ng giá o huấn và lập trườ ng của Mẹ trong mọ i hoà n cả nh – bình an hay gặp nhiề u thá ch thứ c.

Giá o Hội Công Gia o không bao gí ờ  coi thườ ng, khinh miệ t hay lên á n nhữ ng ngườ i có chiê ̀u hướ ng hoặc bả n chất đồng tính, ngay cả khi họ có quan hệ sinh sống vớ i nhau và có con nuôi trong quan hệ nà y. Giá o Hội cò n có cá c chương trình Mụ c Vụ để hướ ng dẫn và hỗ trợ họ. Tuy nhiên Giá o Hội không chấp nhận sự kê ́t hợ p giữa hai ngườ i đồng tính la m̀ ột Hôn Nhân đú ng theo bản chất tự-nhiên ma Thiên Chù a ́ đã tạ o tha nh và ̀ chú c là nh.

Vì thế , xin quý cha gia i thỉ ́ch, hướ ng dẫn và khuyế n khich giá o dân mình quyế́ t định NO một cá ch rõ rà ng trong lá phiế u củ a mình. Sẽ  có nhữ ng giá o dân không nhất thiết theo quyế t định nà y, nê ́u vậy thì chú ng ta vẫn tôn trọ ng quyề n tự do và “lương tâm” củ a họ .

Xin Chú a Thá nh Thần là sự Khôn Ngoan củ a Thiên Chú a hướ ng dẫn tất cả chú ng ta trong việ c suy xét, đối đá p về quyế t định nà y.

Xin cá m ơn sự cộng tá c và hiệ p nhất củ a quý cha và toà n thể anh chị em giá o dân.

Xin Chú a chú c là nh.

Peter Hoàng Kim Huy SDB

Tuyên Uý Điều Hơp̣ Viên CĐCG VN TGP Melbourne.