Linh Mục Điều hợp viên của Ban Tuyên úy TGP Melbourne

TGP Melbourne 24/10/2019

Kính gửi Lm Giuse Trần Ngọc Tân (Dòng Thánh Thể)

Kính Cha,

Tôi rất vui mừng được gặp gỡ với cha và Ban đại diện CĐCGVN tuần qua.

Sau cuộc họp, tôi đã đệ đạt lên ĐTGM Comensoli và cho Ngài hay ngoài chức vụ chính xứ Tổng lãnh Thiên Thần Micae, cha còn sẵn sàng đảm trách vai trò Điều hợp viên của Ban Tuyên úy thay thế cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển (DCCT) bắt đầu từ ngày 17/11/2019 hôm nay. 

ĐTGM rất vui vì cha sẽ cùng làm việc với bốn cha khác cũng đang làm mục vụ trực tiếp cho cộng đồng đó là:

  • Lm Giuse Vũ Ngọc Tuyển (CCT)
  • Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng (SDB)
  • Lm Phêrô Lý Trọng Danh (CCT)
  • Và Lm Giuse Nguyễn Xuân Trường (Phan-Sinh)

Xin cha hàng năm báo cáo ngắn gọn cho ĐTGM biết về tình hình mục vụ và các sinh hoạt của công đồng CGVN.

Cám ơn cha về mọi việc mục vụ cha đang đảm trách và CĐCGVN đang đóng một vai trò rất sống động và quan yếu trong đời sống của Tổng Giáo phận.

Chân thành cầu chúc cha mọi sự may lành,

Lm Joe Caddy

Tổng đại diện

Chúc Mừng

L.m. Giuse Trần Ngọc Tân sss

Tân Điều Hợp Viên Của Ban Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne

  • Chủ Nhiệm LM. Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
  • Cựu chủ Bút LM. Giacôbê Võ Thanh Xuân
  • Chủ Bút: Trần Bá Nguyệt
  • Toàn thể Ban Biên Tập và cộng tác viên Dân Chúa Úc Châu