Máy bắt trộm

Nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra máy bắt trộm rất hiện đại họ đem ra thử nghiệm 30 phút, máy bắt được 500 tên,

đem qua Trung Quốc trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên.

Sau đến VN, Họ chờ mãi không thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì…cái máy đã bị trộm mất.