Một số shortcuts thông dụng khi dùng Word

Một số shortcuts thông dụng trong khi dùng Word, các cách này rất tiện nếu chúng ta học thuộc lòng, thì khi dùng sẽ nhanh hơn nhiều so với phải dùng chuột khi đang đánh bài:

CTRL la` ta nhấn nút ghi chữ “Ctrl” + chữ:

CTRL+A – Chọn tất cả – Select all.
CTRL+B – Chữ đậm -Bold
CTRL+C – Đưa vào bộ nhớ để dán – Copy.
CTRL+I – Chữ nghiêng – Italics
CTRL+O – Mở Mở file (dữ liệu) Open an item.
CTRL+U – Gạch dưới chữ Underline
CTRL+V – Dán – Paste.
CTRL+X – Cắt – Cut
CTRL+Z – Làm lại – Undo.

Ngoài ra, hai nút Ctrl và Shift có thể dùng để mỗi khi ta phải chọn lựa các file hay hình v.v rất tiện:
Để chọn hình mang ra tiệm rửa chẳng hạn, bạn mở folder đựng hình ra, nhấn nút Ctrl xuống và đè như vậy trong khi dùng chuột click vào các hình mà bạn muốn.

Còn nút Shift tiện khi ta muốn chọn nhiều hình nằm trong nhiều hàng nằm sát nhau: bạn đè nút Shift xuống, nhấn chuột vào hình thứ nhất của hàng đầu tiên và di chuyển chuột đến hình cuối ở hàng cuối cùng, click vào hình đó bạn sẽ chọn được hết chúng. Nếu bạn không muốn một vài hình nằm ở bất cứ hàng nào đã chọn, thì bạn nhả nút Shift ra và đè nút Ctrl xuống rồi click vào những hình không muốn. Sau đó nhấn Ctrl + C và mở cục USB ra nhấn Ctrl + V để paste/copy vào cục USB và mang hình đi rửa.

Rất nhanh gọn thay vì phải copy từng hình một vào cục USB.