Mừng Chúa Sống Lại

Lễ Phục Sinh, xin chúc anh hạnh phúc,
Tràn vui mừng, vì Chúa sống trong ta,
Chúa Giê-xu, đã chiến thắng quỷ ma,
Và đang ngự, trên Ngôi Trời vinh hiển!
Chúa sống lại, cho ta nguồn Ân Điển,
Chẳng phai tàn, như gió thổi qua mau,
Nhưng nhờ Ngài, được sức sống dâng trào,
Ta hạnh phúc, và cùng nhau ca ngợi!
Xin chúc anh, luôn vững tin, trông đợi,
Nương nơi Ngài, là Đấng Christ Giê-xu,
Đấng phá tan, mọi xiềng xích, ngục tù,
Cho anh được, tương giao cùng với Chúa!
Hãy cố giữ, đức tin mình trong Chúa,
Bởi tình Ngài, quá cao quý anh ơi,
Chẳng có ai, đã chết thế cứu người,
Chỉ duy nhất Chúa Giê-xu vô tội!
Thật cảm tạ, Đấng Yêu Thương vô đối,
Đã vào đời, vì thương xót chúng sinh,
Chúa đã cứu, chúng ta cùng tất cả,
Hãy vui mừng, kỷ niệm Lễ Phục Sinh!