NHIỆM MẦU ĐỂ LẠI

Chia ly còn bữa tiệc này

Ngày mai đôi ngã mây bay cuối trời

Thương người ở lại chơi vơi

Người đi gắn kết tình Trời keo sơn

Nên cầm bánh, ngước tạ ơn

Một Lời truyền phán nguồn cơn nhiệm mầu

Tình Trời thật quá cao sâu

Hiến mình bánh nhỏ cơ cầu vì ta

Ôi, Mình Máu Thánh hải hà

Thông ban Sự Sống sâu xa tuyệt vời

Thần lương bổ sức đời đời

Bánh Thiên Thần, Bánh Bởi Trời hồng ân

Chia ly bịn rịn tần ngần

Đem chính Thịt Máu ân cần trao ban Người đi kẻ ở hòa tan

Thịt tan trong thịt, máu tan máu người

Chia này hơn kết hợp mười

Ân tình Thánh Thể người người cung chiêm.

Giuse Nguyễn Văn Sướng