Nô Lệ Tình Thương – thơ đạo

Ave Maria Mẹ con ơi !
Con xin dâng lên Mẹ trọn cuộc đời
Xin dâng lên Mẹ tâm hồn và thân xác
Mẹ ơi! khấn xin Mẹ vui nhận lời

Từ nay linh hồn và thân xác con
Xin Mẹ ra tay uốn nắn vuông tròn
Đây linh hồn con xin Mẹ dạy bảo
Đây thân xác con xin Mẹ bảo tồn

Mẹ ơi! cúi xin Mẹ dạy con luôn
Xin dạy con đức bác ái khiêm nhường
Xin dạy đức tin đức cậy đức mến
Để con trở nên nô lệ tình thương

Qua sự rèn luyện của Mẹ Nhân Lành
Xin cho con đến gần trước Thánh Nhan
Để linh hồn con tôn vinh cảm tạ
Thiên Chúa Ngôi Cha Thiên Chúa Ngôi Con

Xin Mẹ ban ơn Thiên Chúa Thánh Thần
Để Ngài dạy con ơn đức khôn ngoan
Xin Ngài dạy con xa lánh dịp tội
Để con xứng đáng nô lệ tình thương.

Hạt Bụi Tường Linh