(Blessed are the merciful) Trình bày: Sr. Thùy Linh FMA, Minh Trung Bài hát chính thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 Nguyên tác: Jakub Blycharz PDF Blessed_Are_The_Merciful-3pages