Tâm Tình Mùa Giáng Sinh

“Vì thương cõi tục Trời ban phúc

Bởi tội dương trần Chúa giáng sinh”

Vì   thế gian Ngài chịu khổ hình

Thương   đời vướng phải nỗi điêu linh

Cõi   mê cám dỗ rời nhân tính

Tục   lụy sa đà bỏ đức tin

Trời   rũ từ tâm bày nẻo chính

Ban   lòng bác ái chỉ đường minh

Phúc   cho kẻ phụng thờ cung kính!

Bởi Tội Dương Trần Chúa Giáng Sinh

Cư-Nguyễn