Thánh ca: Phúc cho người biết xót thương

(Blessed are the merciful)

Trình bày: Sr. Thùy Linh FMA, Minh Trung

Bài hát chính thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016
Nguyên tác: Jakub Blycharz

PDF Blessed_Are_The_Merciful-3pages