THÔNG THẠO THÁNH KINH

Một viên cảnh sát quay đèn, dừng xe của một cha xứ lại vì đã chạy quá tốc độ. Vừa quay kiếng xe xuống cha vừa nói một câu Kinh thánh với giọng khẩn cầu: “Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5:7).

Sau một hồi lâu ghi ghi chép chép, viên cảnh sát quay lại vừa trao cho cha xứ tờ giấy phạt vừa nhẹ nhàng nói: “Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Gn 8:11c).