Thư Mục vụ của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám Mục Paramatta Gửi các tín hữu Công giáo về cuộc thăm dò qua đường bưu điện vấn đề Hôn nhân đồng tính

Dear sisters and brothers,

As I write to you, the national debate on samesex civil marriage is in full swing. It is an issue that many feel passionate about and hence, it has potential to polarise the community. I appeal to all Catholics in the Diocese of Parramatta to conduct this dialogue with a deep sense of respect for all concerned, and for the opinion and decision that each person is free to make.

It is important to remember from the very outset that the postal survey is about whether or not Australians want the legal definition of civil marriage changed to include same-sex couples. It is not a referendum on sacramental marriage as understood by the Catholic Church.

Many years ago, divorce was legalised in Australia; but this change did not alter the law of the Church. Therefore, whatever the outcome of the survey or the eventual legislation by the government, the Church will continue to hold that marriage is a natural institution established by God to be a permanent union between one man and one woman, directed both to mutual companionship and to the formation of a family in which children are born and nurtured.

For many Catholics, the issue of same-sex marriage is not simply theoretical but deeply personal. These may be same-sex attracted people themselves or that may be the case with their relatives and friends. In such cases, they are torn between their love for the Church and their love for their same-sex attracted child, grandchild, sibling, cousin, friend or neighbour.

As your bishop, I wish to reiterate the commitment I made at my installation: “I am committed to make the church in Parramatta the house for all peoples, a church where there is less an experience of exclusion but more an encounter of radical love, inclusiveness and solidarity.” As a community of disciples, we seek to accommodate, accompany and care for one another irrespective of sexual orientation, marital status and situation.

I invite all Catholics in our Diocese to exercise our responsibility as citizens to engage in this community discernment. It should not be a matter of a simple answer Yes or No to the postal survey. It should be an opportunity for us to witness to our deep commitment to the ideal of Christian marriage. But it should also be an opportunity for us to listen to what the Spirit is saying through the signs of the times.

Throughout much of history, our gay and lesbian (or LGBTI) brothers and sisters have often not been treated with respect, sensitivity and compassion. Regrettably, the Church has not always been a place where they have felt welcomed, accepted and loved. Thus, regardless of the outcome of the survey, we must commit ourselves to the task of reaching out to our LGBTI brothers and sisters, affirming their dignity and accompanying them on our common journey towards the fullness of life and love in God.

Let us pray, discern and act with the wisdom of the Holy Spirit. Catholics, in keeping with the tradition of the Church, are asked to exercise their consciences, ensuring that they are informed as they come to exercise their democratic rights in the coming postal survey.

Yours sincerely in Christ,

Most Reverend Vincent Long Van Nguyen OFM Conv Bishop of Parramatta

 

Anh chị em thân mến,

Khi tôi viết thư này gửi đến anh chị em thì cuộc tranh luận toàn quốc về chuyện hôn nhân cho người đồng tính đang sôi nổi. Đó là một vấn đề khiến nhiều người có cảm xúc rất sâu đậm do đó có thể gây ra phân rẽ trong cộng đồng. Tôi kêu gọi tất cả mọi tín hữu Công giáo trong Giáo phận Parramatta hãy tham dự cuộc đối thoại này với ý thức tôn trọng sâu sắc tất cả những người có liên quan, cũng như tôn trọng tuyệt đối ý kiến và quyết định mà mỗi người đều được tự do lựa chọn.

Điều hết sức quan trọng cần phải lưu ý ngay từ đầu rằng cuộc tham khảo qua bưu điện này nhằm tìm hiểu xem liệu dân Úc có muốn thay đổi định nghĩa hôn nhân dân sự về mặt pháp lý (mặt đời) để gồm luôn các cặp vợ chồng đồng tính hay không. Đây không phải là một cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân qua bí tích hôn phối như quan điểm của Giáo hội Công giáo.

Trước đây nhiều năm việc ly hôn đã được hợp pháp hóa ở Úc; nhưng sự thay đổi này không thay đổi được Giáo luật. Do đó, bất kể kết quả của cuộc tham khảo này rồi sau đó là thay đổi luật lệ (về hôn nhân) của chính phủ thế nào, Giáo hội vẫn tiếp tục duy trì định nghĩa hôn nhân là một cơ chế tự nhiên do Thiên Chúa lập ra để tác hợp trọn đời một người nam và một người nữ, hướng họ cùng đồng hành thành một gia đình, để sinh sản và giáo dục con cái.

Đối với nhiều người Công giáo, vấn đề hôn nhân đồng tính không đơn giản là chuyện lý thuyết mà mang ý nghĩa cá nhân rất sâu sắc. Đó có thể là chính họ bị thu hút bởi tình cảm dành cho người cùng phái, hoặc có thể là trường hợp của người thân và bạn bè họ. Trong những trường hợp như vậy, họ bị dằng co giữa tình yêu đối với Giáo Hội và tình yêu dành cho con cái, cháu chắt, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm của họ là những người có tình cảm với người đồng phái.

Là Giám mục giáo phận của anh chị em, tôi muốn nhắc lại lời cam kết mà tôi đã long trọng tuyên hứa trong ngày nhậm chức: “Tôi cam kết làm sao để giáo phận ở Parramatta thành ngôi nhà chung của tất cả mọi người, thành một giáo phận nơi ít xảy ra chuyện loại bỏ mà là nơi gặp gỡ của nhiều tình thương yêu, bao hàm và đoàn kết “. Là cộng đồng môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải đón nhận, đồng hành và chăm sóc cho nhau bất kể khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân và trong bất kỳ tình cảnh nào.

Tôi mời gọi tất cả mọi tín hữu Công giáo trong Giáo phận hãy thi hành trách nhiệm công dân của mình tham gia vào cuộc phân định này. Đây không phải là vấn đề đưa ra câu trả lời đơn giản Có hoặc Không cho cuộc tham khảo qua bưu điện này. Đó phải là cơ hội để chúng ta chứng nghiệm cam kết sâu xa của mình nơi lý tưởng hôn nhân theo Kitô giáo. Nhưng đó cũng phải là cơ hội để chúng ta lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua những dấu chỉ thời đại.

Một thời gian rất lâu dài trong lịch sử, những anh chị em đồng tính nam và đồng tính nữ (gọi chung là LGBTI) thường không được đối xử với sự tôn trọng, ý thức tế nhị và lòng nhân từ. Thật đáng tiếc, Giáo Hội chúng ta không phải lúc nào cũng là nơi họ cảm thấy được hoan nghênh, chấp nhận và yêu thương. Vì vậy, bất kể kết quả của cuộc tham khảo này có như thế nào, chúng ta phải tự cam kết bổn phận giang rộng vòng tay đến với các anh chị em LGBTI của chúng ta, trân trọng phẩm giá của họ và đồng hành với họ trên cuộc lữ hành chung nhắm đến cuộc sống và tình yêu vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện, suy xét và hành động bằng sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Người

Công giáo, theo truyền thống Giáo Hội, được yêu cầu hãy thi hành bổn phận lương tâm của mình, bảo đảm phải thấu hiểu mọi thông tin khi thực thi quyền dân chủ trong cuộc tham khảo qua bưu điện sắp tới đây.

Thân ái cùng anh chị em trong tình yêu của Chúa Kitô,

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long OFM

Conv Giám Mục Giáo phận Paramatta

Người Dịch Tiếng Việt: Hồn Việt.