Tiếng Thở Dài

Quan tòa hỏi một nhân chứng nữ:

-Có chồng hay chưa?
Bà này thở dài.
Tòa nói với thư ký:
-Ghi đi: chưa chồng.
Một lát sau quan toà hỏi nhân chứng nam:
– Đã có vợ chưa?
Người này cũng thở dài.
Tòa nói:
-Ghi đi: đã có vợ.