TIN VUI! TIN VUI!  KHÓA TÌNH HỒNG 3 NĂM 2017

Các bạn thanh niên nam nữ chuẩn bị bước vào Hôn nhân Gia đình cần tham dự Khóa Tình Hồng mà hàng năm Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Melbourne tổ chức – khóa 3 tại:

Trung Tâm Vincent Liêm – 95 Mt Alexander Rd Flemington Vic 3031 Thứ Bảy 28/10/17 & 04/11/17 từ 9.30 sáng tới 4.30 chiều

Ghi danh xin liên lạc:

– Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB Mob. 0412 560445 hay email: quangsdb@yahoo.com

– Lm Jospeh Trần Ngọc Tân SSS Mob. 0435 582525 hay email: ngoctansss2014@yahoo.com.au

– Lm Joseph Vũ Ngọc Tuyển CSsR Mob. 0488 639735 hay email: tuyenc77@gmail.com

– Mr Nguyễn Ngọc Trúc Mob. 0418 926986 hay email: trucnguyen58@gmail.com