Viên ngọc tuyệt vời – Thơ đạo

LỜI NGÀI tỏa sáng long lanh

NGÀI ban giáo lý ngọn ngành cho ta

TỎA lan khắp cõi gần xa

SÁNG soi nhân thế để mà tiến thăng

LONG đong học lẽ công bằng

LANH hơn tất cả vĩnh hằng ban ra

LÀ đời NGÀI hiến cho ta

VIÊN “Ngọc Qúy” nhất để mà tiến thăng

NGỌC ban tâm ý cân bằng

QÚY thay “THIÊN TỬ” vĩnh hằng hạ thân

SOI đường dẫn lối ân cần

ĐÀNG ngay lẽ thật chẳng ngần bước đi

TA còn tránh né sự gì?

ĐI làm nhân chứng thực thi theo NGÀI

PHÚC cho người biết khoan thai

ÂM thầm giữ vững LỜI NGÀI trong tâm

LỜI NGÀI là cuốn PHÚC ÂM

CHÚA ban “Lời Thánh” vượt tầm dương gian

THỰC hành sẽ thấy tâm an

THI Thiên LỜI CHÚA đã ban cho đời

NGÀI là “Viên Ngọc” tuyệt vời

LUÔN luôn tỏa sáng cho người thế nhân

PHÙ giúp mỗi lúc con cần

TRỢ thêm những lúc đường trần nguy nan

SỢ gì ơn Chúa đã ban

CHI ra giúp đỡ thế gian khi cần

ÁC tà chẳng dám đến gần

QUYỀN năng THIÊN CHÚA thế trần kính tôn

Trầm Hương Thơ 7/23/2011