Vui ơi là Vui….

Có một người tên là Vui.  Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.

Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :” Ối giời ơi! Vui ơi là Vui….”